คณะทำงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2021
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

fullname_en

นายถาวร โกอุดมวิทย์

อาจารย์
คณะจิตกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

fullname_en

นายพนิต ภู่จินดา

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาวะเมือง
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

fullname_en

นายกิตติเศรษฐ์ เก่งการค้า

ผู้จัดการศูนย์นวัตกรรม
ด้านการออกแบบอุตสาหกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

fullname_en

นายเอียด จารุรัตน์

กรรมการผู้จัดการ
บริษัทบาธรูม ดีไซน์ จำกัด

fullname_en

นายภูมิพันธุ์ บุญญาปะมัย

ประธานกรรมการ
บริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จำกัด

fullname_en

นายพีรวงศ์ จาตุรงคกุล

ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากร
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการออกแบบบรรจุภัณฑ์

fullname_en

นายภูเบศ วิทยาสุข

นักจัดการความรู้อาวุโส งานขับเคลื่อนโครงการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

fullname_en

นายดนัย เลี้ยงเจริญ

นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ กองสิทธิบัตรการออกแบบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

fullname_en

นางสาวศิรประภา คลาสเซ่น

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

fullname_en

นางสาวกริชผกา บุญเฟื่อง

รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)