National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

โครงการนวัตกรรม
ผู้เสนอผลงาน
Mr. Somboon Martkamjan
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
รางวัลชมเชย ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2016
โครงการนวัตกรรม
ผู้เสนอผลงาน
Mr. Isoon Tepsaskul
รางวัลชมเชย ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2016