National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2016

รางวัลชมเชย ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2016

โครงการนวัตกรรม
Smart Taxi Control System (All Thai Taxi)
ผู้เสนอผลงาน
Agachai Sumalee
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความเป็นนวัตกรรม

รศ.ดร. เอกชัย สุมาลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนครอัจฉริยะ (Smart Cities Research Center : SCRC) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาระบบการทำงานของรถแท็กซี่อัจฉริยะรูปแบบใหม่ หรือ All Thai Taxi ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างบริษัทนครชัยแอร์กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้คิดค้นและพัฒนาระบบให้บริการรถแท็กซี่อัจฉริยะ ซึ่งระบบแท็กซี่ที่พัฒนามีหัวใจสำคัญที่เรียกว่า Smart Taxi Control System ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยผ่านระบบบริหารจัดการที่ศูนย์ควบคุมกลาง เพื่อใช้ในการรับ-ส่งข้อมูล สื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการรถแท็กซี่ และส่วนกลาง โดยรถแท็กซี่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ภายในอย่างทันสมัยสูงสุด รวมทั้งมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นไว้บน Tablet สำหรับพนักงานขับรถแท็กซี่ และแอพลิเคชั่นบนมือถือสมาร์ทโฟนสำหรับผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทย

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

ระบบ All Thai Taxi ที่พัฒนาโดยคนไทยนี้ สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้หลากหลาย โดยสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการรถของระบบรถขนส่งสาธารณะ ระบบรถขนส่งวัตถุอันตราย ระบบรถบรรทุกสินค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ