National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2016

รางวัลชมเชย ด้านสังคม ประจำปี 2016

โครงการนวัตกรรม
Social Network for Health Promoting Hospital
ผู้เสนอผลงาน
Mr. Somboon Martkamjan
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ความเป็นนวัตกรรม

ในยุคที่โลกมีการปรับเปลี่ยนจากยุคอนาล็อกมาเป็นดิจิทัลนั้น เป็นยุคที่สารสนเทศข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจะรวดเร็วมากขึ้น เช่น โรคที่มาใหม่ต่างๆ โรคเมอร์ส โรคซิก้า เป็นต้น การให้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ถูกต้องน่าเชื่อถือ จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะปัจจุบันการหลั่งไหลของข่าวสารที่มีจำนวนมากนั้น ไม่พบแหล่งที่มาที่ชัดเจน ทำให้ขาดความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขที่จำเป็นต้องเข้าถึงปัญหาให้เร็ว และชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี รู้จักดูแลตัวเองในเชิงป้องกัน อสม.ออนไลน์ คือ แอปพลิเคชั่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่เอไอเอสตั้งใจพัฒนาขึ้น ด้วยแนวคิดการให้บริการเพื่อสังคมที่ต้องการส่งเสริมให้ชุมชน พื้นฐานของสังคม มีโอกาสได้เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยแอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ ถูกออกแบบให้มีความสอดคล้อง กับวิถีการทำงานของงานสาธารณสุขชุมชน ซึ่งเน้นความเป็นแอปพลิเคชั่นที่มีความเรียบง่าย การใช้งานไม่ซับซ้อน เมนูเป็นภาษาไทยที่ง่ายต่อความเข้าใจ และ มีความสามารถในการแบ่งปันข้อมูล ภาพ เสียง วิดีโอ ข้อความ และพิกัดแผนที่ ทำให้สมาชิกในเครือข่าย อสม.ออนไลน์ สามารถรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวด้านสาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองได้อย่าง รวดเร็ว แม่นยำ ถูกต้อง และฉับไว อันสร้างความอุ่นใจให้กับคนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม การมีระบบที่ส่งเสริมการทำงานด้านสาธารณสุขชุมชนในทุกระดับ เช่น ระดับเครือข่ายผู้ใกล้ชิดชุมชนอย่าง อสม. และ รพ.สต. รวมถึง สสอ. และ สสจ. ที่มีความเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา อย่างแอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์ จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขชุมชนและสุขภาพของประชาชนคนไทย ซึ่งเอไอเอสมีความตั้งใจในการดำเนินงานด้านแอป อสม.ออนไลน์ ในระยะยาว โดยมีการลงพื้นที่สอนการใช้งาน ติดตามการใช้งาน รับฟังfeedback และความต้องการเพิ่มเติมจากผู้ใช้งาน และนำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเอไอเอสมีความมุ่งหวังให้งานสาธารณสุขชุมชนของไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น และประชาชนคนไทยสามารถจัดการสุขภาพของตัวเองด้วยข้อมูลสุขภาพที่เชื่อถือได้และเข้าถึงคำแนะนำได้อย่างเหมาะสมทันต่อสถานการณ์ โดยแอปพลิเคชันนี้ ยังคำนึงถึงและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ป่วย เพราะคุณลักษณะสำคัญของแอปนี้คือเป็นการใช้งานเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น และมีศูนย์กลางในการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถดูวิดีโอได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=z2fNdH08V60

ประโยชน์ด้านสังคม

ประโยชน์เชิงรุกต่อสังคม :<br /> 1.รพ.สต.และอสม.สามารถเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น <br /> 2.อสม.มีข้อมูลที่ครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานลงพื้นที่ และสามารถเก็บข้อมูลได้<br /> ในระยะยาว<br /> 3.ข้อมูลที่มาจากแอปพลิเคชันมีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากมีรพ.สต. และผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข เป็นศูนย์กลางในการส่งข้อมูล <br /> 4.ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขชุมชนและสุขภาพของประชาชนคนไทย ตามแนวคิดสร้างนำซ่อม<br /> <br /> ประโยชน์เชิงรับต่อสังคม :<br /> 1.การเข้าถึงข้อมูลด้านสาธารณสุข การดูแลรักษา รวมถึงการส่งข้อมูลความเคลื่อนไหวของชุมชนระหว่าง รพ.สต.และอสม. เป็นแบบReal Time<br /> 2.มีระบบจัดเก็บข้อมูลด้านสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแล ได้แก่ ผอ.รพ.สต.,นักวิชาการสาธารณสุข <br /> 3.ส่งเสริมให้การบริหารจัดการภายในของ รพ.สต.มีประสิทธิภาพมากขึ้น