National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2020

รางวัลชนะเลิศ ด้านเศรษฐกิจ ประเภท วิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย ประจำปี 2020

โครงการนวัตกรรม
Concrete Anode
ผู้เสนอผลงาน
Pinai Mungsantisuk
บริษัท ไทยมารีนโพรเทชั่น จำกัด
อีเมล
pinai.m@thaimp.co.th
เว็บไซต์
www.thaimp.co.th
ความเป็นนวัตกรรม

บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด (TMP) ได้พัฒนา “คอนกรีตแอโนด” ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สามารถติดตั้งเข้ากับเหล็กเสริมของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กประเภทต่างๆ เช่น สะพาน ท่าเรือ สนามบิน เขื่อน โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน และอาคารพักอาศัยได้สำเร็จ โดยคอนกรีตแอโนดใช้หลักการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเหล็กเสริม เพื่อยับยั้งหรือชะลอการเกิดสนิม ดังนั้นเมื่อเหล็กเสริมไม่เป็นสนิมจึงทำให้ปัญหาโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแตกร้าวและเสียหายอันเนื่องมาจากเหล็กเสริมภายในคอนกรีตขยายตัวจากการเกิดสนิมหมดไป
การป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในอดีตนิยมใช้ระบบ Impressed Current ซึ่งต้องมีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากภายนอก เช่น Rectifier และต้องมีการเดินสายไฟ ทำให้เกิดปัญหาในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ เกิดการสูญหายของสายไฟทองแดงซึ่งมีราคาสูง แต่คอนกรีตแอโนดจ่ายกระไฟฟ้าได้ด้วยตัวเองจากความต่างศักย์ทางไฟฟ้าระหว่างคอนกรีตแอโนดและเหล็กเสริมภายในคอนกรีตซึ่งทำงานเหมือนแบตเตอรี่ จึงไม่ต้องการการดูแลรักษาระหว่างการใช้งาน ดังนั้นการติดตั้งคอนกรีตแอโนดจะทำให้ประหยัดงบประมาณค่าก่อสร้าง ค่าซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษา ค่าเสียโอกาสทางธุรกิจและเศรษฐกิจในระยะยาวได้ไม่น้อยกว่า 70%