National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2015

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2015

โครงการนวัตกรรม
Avian Influenza Vaccine (Fluvac H5)
ผู้เสนอผลงาน
/ Dr. Nopporn Cheanklin, Md., MPHM.
The Government Pharmaceutical Organization / องค์การเภสัชกรรม
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์วัคซีนป้องกันไข้หวัดนก (Fluvac H5) ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ที่ให้โดยการพ่นเข้าจมูก โดยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในระบบ Cell-mediated immune system ร่วมกับ Humoral immune system นอกจากนี้ยังสามารถกระตุ้นให้เกิด Cross Neutralizing Immunity ต่อเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์อื่นได้เร็วกว่าวัคซีนสายพันธุ์เดียวกันในรูปแบบเชื้อตาย โดยเป็นวัคซีนไข้หวัดนกชนิดเชื้อเป็นตัวแรกที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในกรณีมีการระบาด

ประโยชน์ด้านสังคม

ป้องกันการสูญเสียชีวิต สร้างความมั่นใจในการดำรงชีวิตของประชาชน รองรับสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดนก และสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศและภูมิภาค นอกจากนี้ทำให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในฐานะประเทศผู้ผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกตั้งแต่ระดับต้นน้ำจากองค์กรนานาชาติ ได้แก่ WHO, US-CDC