National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2012

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2012

โครงการนวัตกรรม
“MBIO-2” Bioplastics Bag
ผู้เสนอผลงาน
บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกชีวภาพชนิดสลายตัวได้ โดยใช้เทคโนโลยีของคนไทยในการผสมเม็ดพลาสติกชีวภาพกับแป้งมันสำปะหลังชนิดไม่ดัดแปร และสารเติมแต่ง พร้อมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการขึ้นรูปใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้สามารถผสมแป้งมันสำปะหลังได้สูงถึงร้อยละ 38 และนำไปใช้ผลิตถุงพลาสติกชีวภาพที่ได้มีคุณสมบัติในการรับแรงได้สูง สามารถใช้งานได้ดี และมีคุณภาพ ตลอดจนสามารถแข่งขันด้านต้นทุนได้ และได้รับการรับรองมาตรฐานพลาสติกสลายตัวได้ ในระดับสากลจนสามารถส่งออกได้เป็นรายแรกของประเทศไทย

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

• การผลิตถุงพลาสติกชีวภาพสลายตัวได้ โดยการผสมเม็ดพลาสติกและแป้งมันสำปะหลังชนิดไม่ดัดแปร เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแป้งมันสำปะหลัง 6 เท่า เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่มีศักยภาพสูง สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้<br /> • การสร้างเทคโนโลยีการผลิตพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย ทำให้มีศักยภาพการแข่งขันด้านต้นทุนและคุณภาพกับบริษัทชั้นนำในต่างประเทศได้<br /> • เป็นทางเลือกในการนำมาใช้ทดแทนพลาสติกจากปิโตรเคมีที่ไม่แตกสลายทางชีวภาพ<br /> • การใช้พลาสติกชีวภาพนั้นมีแนวโน้มของความต้องการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ต่อปี <br /> • ในปี 2553 การบริโภคพลาสติกชีวภาพทั่วโลกอยู่ที่ราว 200,000 ตัน และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,200,000 ตัน <br /> ภายในปี 2563