National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2012

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2012

โครงการนวัตกรรม
Filaria DIAG Rapid Test Kit
ผู้เสนอผลงาน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเป็นนวัตกรรม

นวัตกรรมระดับโลกด้านชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างแบบรวดเร็ว ที่สามารถวินิจฉัยการติดเชื้อเท้าช้างได้ทั้ง 2 ชนิดได้แก่ B. malayi ที่พบในคนไทย และชนิด W. bancrofti ที่พบในแรงงานชาวพม่า โดยอาศัยหลักการตรวจหาแอนติบอดีชนิด antifilarial IgG4 ของพยาธิ ฟิลาเรียที่พบในผู้ป่วยโรคเท้าช้าง ซึ่งชุดตรวจนี้มีความไวและความจำเพาะสูง ใช้งานสะดวก โดยใช้ตัวอย่างเลือดเพียง 1 หยด จากการเจาะเลือดได้ทุกช่วงเวลา สามารถรู้ผลการตรวจภายใน 15 นาที

ประโยชน์ด้านสังคม

• กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้นำชุดตรวจวินิจฉัยที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในโครงการกำจัดโรคเท้าช้างในแหล่งระบาด<br /> ที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 4,400 ชุด<br /> • ลดต้นทุนในการตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้าง จากการนำเข้าชุดตรวจจากต่างประเทศที่มีราคา 150 บาทต่อชุด เหลือ 65 บาทต่อชุด<br /> • ทราบถึงสถานการณ์การติดเชื้อโรคเท้าช้างอย่างชัดเจนและครอบคลุมแหล่งระบาดทุกพื้นที่ ทำให้การกำหนดนโยบายในการควบคุมและกำจัดโรคเท้าช้างดีขึ้น <br /> • ลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ผู้ออกปฏิบัติงาน ในโครงการควบคุมและกำจัดโรคเท้าช้าง โดยเฉพาะในจังหวัดนราธิวาส <br /> สามารถดำเนินการได้ แม้เหตุการณ์ความรุนแรงยังคงมีอยู่<br /> • เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากรที่อาศัยในแหล่งระบาดให้ดีขึ้น