National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2012

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2012

โครงการนวัตกรรม
Minimally Invasive Surgery Percutaneous Pedicular Screw System
ผู้เสนอผลงาน
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์และกายภาพบำบัด
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมระดับโลกด้านอุปกรณ์ผ่าตัดดามกระดูกสันหลังหลายระดับแบบเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อยชนิดเจาะผ่านผิวหนัง ร่วมกับการออกแบบอุปกรณ์ผ่าตัดกว่า 90 ชิ้นเพื่อให้แพทย์สามารถผ่าตัดดามกระดูกสันหลังในส่วนเอวได้หลายระดับโดยไม่ต้องเปิดแผลใหญ่ แต่ใช้การเจาะผ่านผิวหนังเพื่อสอดใส่เกลียวชนิดพิเศษ (pedicular screws) ที่มีความแข็งแรงและสามารถยึดดามกระดูกได้ ทำให้ผู้ป่วยมีบาดแผลในการผ่าตัดเล็กลง หายเร็วขึ้น และไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลนาน

ประโยชน์ด้านสังคม

• ผู้ป่วยทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงการรักษาในวิธีการใหม่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์จากต่างประเทศ โดยราคาการผ่าตัดลดลงร้อยละ 50 <br /> • วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์กลุ่มออร์โธปิดิกส์ มีมูลค่าการนำเข้าประมาณ 2,340 ล้านบาท <br /> • คนไข้สูญเสียเลือดน้อย ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อ บาดแผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก ลดการเจ็บปวด<br /> • ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวเร็ว สามารถกลับมาทำงานหรือกิจกรรมอื่นๆ ได้ ไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่น ทำให้อัตราการหมุนเวียนของคนไข้เร็วขึ้น โรงพยาบาลสามารถรองรับผู้ป่วยเพื่อเข้ามารับการรักษาได้มากขึ้น <br /> • มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่แพทย์ด้านศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์และศัลยแพทย์ด้านศัลยกรรมประสาท โดยร่วมกับ<br /> ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยและสถาบันการศึกษา