National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2011

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2011

โครงการนวัตกรรม
“P.S.J.” ระบบควบคุมแสงสว่างและประหยัดพลังงาน
ผู้เสนอผลงาน
นายพิสิษฐ์ สิทธิเชาว์พันธ์
บริษัท พี.เอส.เจ. เอเนอร์จีเซฟ จำกัด
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมระดับระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถควบคุมความเข้มแสงสว่างและประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟฟ้าประเภทหลอดปล่อยประจุ ด้วยหลักการ Non Critical Wave Intersection ซึ่งเป็นการจัดรูปคลื่นให้เหมาะสมกับชุดหลอดไฟ เพื่อให้สามารถควบคุมความเข้มของแสงสว่างและประหยัดพลังงานตามความต้องการของผู้ใช้งาน อีกทั้งยังสามารถใช้งานกับวงจรที่มีหลอดไฟฟ้าหลากหลายชนิดที่อยู่ในวงจรเดียวกัน

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

นวัตกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมความเข้มแสงสว่างและประหยัดพลังงานไฟฟ้า สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เกินความจำเป็น ทำให้ผู้บริโภคลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าลงได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ช่วยประเทศในการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า และยังช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย นอกจากนี้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานของบริษัทฯ สามารถผลิตและพัฒนาโดยวิศวกรคนไทย ทำให้การขาดดุลการค้าของประเทศน้อยลงในผลิตภัณฑ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์