National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2011

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2011

โครงการนวัตกรรม
“Mom made Toys” ของเล่นสำหรับเด็กพิเศษ
ผู้เสนอผลงาน
นายวิฑูรย์ วิระพรสวรรค์
บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์ของเล่นสำหรับเด็กพิเศษ 3 ประเภท ที่มีช่วงอายุระหว่าง 0-14 ปี ได้แก่ เด็กพิการทางสายตา เด็กพิการทางสมอง และเด็กบกพร่องทางอารมณ์และการเข้าสังคม โดยอาศัยแนวคิดการออกแบบร่วมกันของกลุ่มแม่ที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเด็กพิเศษ นักพัฒนาการเด็ก และนักออกแบบของเล่น ซึ่งทำให้ของเล่นมีความเหมาะสมต่อพัฒนาการของเด็กพิเศษ

ประโยชน์ด้านสังคม

นวัตกรรมของเล่นสำหรับเด็กพิเศษ ช่วยให้เด็กพิเศษสามารถเรียนรู้และมีพัฒนาการผ่านการเล่นของเล่นได้ เป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลเด็กพิเศษเหล่านี้แก่แม่เด็กพิเศษทั่วประเทศ ทั้งนี้ยังเป็นการจุดประกายให้สังคมไทยหันกลับมาให้ความสำคัญและให้การดูแลกับเด็กกลุ่มนี้มากขึ้น โดยของเล่นนี้พัฒนาขึ้นจากการนำเอาเศษขี้เลื่อยไม้จากกระบวนการผลิตของเล่นมาอัดขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่างๆ จึงเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า