National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2011

รางวัลชนะเลิศ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2011

โครงการนวัตกรรม
“HIV-ADR all in one” ชุดตรวจยีนแพ้ยาต้านไวรัสเอดส์
ผู้เสนอผลงาน
รศ. ดร. วสันต จัทราทิตย์ รศ. พญ. ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
ภาควิชาพยาธิวิทยา และภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมระดับโลกด้านการตรวจวินิจฉัยทางเภสัชพันธุศาสตร์ (การตรวจดีเอ็นเอ) เพื่อคัดกรองผู้ที่แพ้ยาต้านไวรัสเอดส์ ด้วยการสกัดสารพันธุกรรมจากเลือดของผู้ป่วยแล้วตรวจหายีนแพ้ยาด้วยไพรเมอร์ (primer) ที่ออกแบบให้สามารถตรวจจับยีนแพ้ยา HLA-B หลายชนิดได้พร้อมกัน (all in one) ชุดตรวจนี้สามารถใช้ตรวจผู้ป่วยเอชไอวีได้ก่อนการให้ยาต้านไวรัส ซึ่งจะช่วยลดอัตราการหยุดใช้ยา หรือรับประทานยาต้านไวรัสไม่สม่ำเสมอ เนื่องมาจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส

ประโยชน์ด้านสังคม

นวัตกรรมชุดตรวจยีนแพ้ยาต้นไวรัสเอดส์เพื่อคัดกรองผู้ที่แพ้ยาต้านไวรัสนั้น ทำให้แพทย์สามารถเลือกใช้ยาต้านไวรัสจีพีโอเวีย (GPOvir) ที่ผลิตขึ้นภายในประเทศโดยองค์การเภสัชกรรม โดยภาครัฐให้การสนับสนุนการใช้สิทธิการรักษาด้วยยานี้ผ่านหน่วยงาน สปสช. <br /> จึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับภาครัฐในการนำเข้ายาจากต่างประเทศ ทั้งนี้ยังสามารถรักษาชีวิตผู้ติดเชื้อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการไม่แพ้ยา ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อที่มีชีวิตอยู่ประมาณ 546,578 ราย โดยในจำนวนนี้มีความจำเป็นต้องใช้ยาต้านไวรัส 139,690 ราย