National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2008

รางวัลชนะเลิศ ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2008

โครงการนวัตกรรม
Close system for Production of Abalone
ผู้เสนอผลงาน
Sitthisak Muangsin D.V.M (Managing Director)
บริษัท ภูเก็ตเป๋าฮื้อฟาร์ม จำกัด
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมระบบการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดครบวงจรระดับเอเซียน เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดพันธุ์หอยเป๋าฮื้อที่โตเร็ว โดยใช้พ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงในระบบปิดที่ควบคุมอุณหภูมิและใช้ระบบน้ำหมุนเวียน การเพาะพันธุ์โดยใช้เทคนิคการผสมเทียมภายนอกตัว เพื่อควบคุมปริมาณสเปิร์มจนทำให้ได้ลูกหอยเป๋าฮื้อคราวละมากๆ การอนุบาลด้วยระบบน้ำหมุนเวียนที่มีการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ ซึ่งช่วยให้มีอัตรารอดสูง การเลี้ยงขุนโดยเลี้ยงด้วยระบบคอนโดหนาแน่นสูง บำบัดน้ำด้วยระบบน้ำหมุนเวียนด้วยระบบไนตริฟิเคชั่น ตลอดจนการแปรรูปให้ได้ผลิตภัณฑ์จากหอยเป๋าฮื้อที่มีคุณภาพ เช่น เป๋าฮื้อแช่แข็ง เป๋าฮื้อในภาชนะซองอ่อน (Retort Pouch) เครื่องสำอาง อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

ทดแทนการนำเข้าเป๋าฮื้อจากต่างประเทศ และยังสามารถส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดประเทศในแถบเอเชียได้ โดยคาดว่าในปี พ.ศ. 2553 มูลค่ารวมการส่งออกหอยเป๋าฮื้อจะสูงถึง 100 ล้านบาทต่อปี และยังมีปริมาณความต้องการของตลาดโลกที่สูงกว่าปริมาณผลผลิตอยู่ถึง 5,000 ล้านบาท ซึ่งทำให้ประเทศไทยยังมีโอกาสในการขยายกำลังการผลิตได้อีกมาก