Economic Contribution


คำจำกัดความ

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ “ผลงานนวัตกรรม” ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ บริการใหม่ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ ที่มีคุณค่าเชิงพาณิชย์และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภทตามขนาดขององค์กร ได้แก่

1. วิสาหกิจขนาดกลาง  

หมายถึง กิจการในรูปนิติบุคคลที่มีการจ้างงานและรายได้ ดังนี้

ภาคการผลิต การจ้างงานระหว่าง 51-200 คน หรือรายได้มากกว่า 100 ล้าน ถึง 500 ล้านบาทต่อปี

ภาคการค้าและบริการ การจ้างงานระหว่าง 31-100 คน หรือรายได้มากกว่า 50 ล้าน ถึง 300 ล้านบาทต่อปี

2.  วิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย 

วิสาหกิจขนาดย่อม หมายถึง กิจการในรูปนิติบุคคลที่มีการจ้างงานและรายได้ ดังนี้

ภาคการผลิต การจ้างงานระหว่าง 6-50 คน หรือรายได้มากกว่า 1.8 ล้าน ถึง 100 ล้านบาทต่อปี

ภาคการค้าและบริการ การจ้างงานระหว่าง 6-30 คน หรือรายได้มากกว่า 1.8 ล้าน ถึง 50 ล้านบาทต่อปี

วิสาหกิจรายย่อย หมายถึง กิจการในรูปนิติบุคคลที่มีการจ้างงานและรายได้ ดังนี้

ภาคการผลิต การจ้างงานไม่เกิน 5 คน หรือรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี 

ภาคการค้าและบริการ การจ้างงานระหว่าง 1-5 คน หรือรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ หากมีกรณีจำนวนการจ้างงานและรายได้เข้าลักษณะของวิสาหกิจต่างกันให้ยึดรายได้เป็นหลักในการพิจารณา (ที่มา: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2563)

ขอบเขตการส่งผลงานร่วมประกวด

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ เป็นรางวัลที่พิจารณาจากผลการดำเนินการของผลงานที่มีความเป็นนวัตกรรม สามารถสร้างให้เกิดคุณค่าเชิงพาณิชย์และประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยพิจารณาผลงานที่ขอรับรางวัลตามเงื่อนไข ดังนี้

• ต้องเป็นผลงานที่มีความใหม่ ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การบริการ หรือรูปแบบธุรกิจ 

• ต้องเป็นผลงานที่มีการนำไปใช้จริงแล้ว 

• ต้องเป็นผลงานที่สร้างให้เกิดคุณค่าเชิงพาณิชย์ และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. ความเป็นนวัตกรรมของผลงาน

1.1 ระดับความใหม่

1.2 แนวคิดในการแก้ปัญหาหรือความยุ่งยากที่เคยเกิดขึ้น

1.3 คุณลักษณะเด่นของผลงานนวัตกรรม 

2. กลยุทธ์ธุรกิจนวัตกรรม

2.1 ความโดดเด่นของรูปแบบการดำเนินธุรกิจ

2.2 ขนาดของตลาด และส่วนแบ่งของตลาด

2.3 รายได้ที่เกิดขึ้นจากผลงานนวัตกรรม (นับตั้งแต่วันเริ่มจำหน่าย)

3. ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ

3.1 สัดส่วนการใช้วัตถุดิบในประเทศ ลดการนำเข้า/เพิ่มการส่งออก/เพิ่มการจ้างงาน

3.2 ก่อให้เกิดเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและขยายห่วงโซ่อุปทานในประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายเอกชน และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

2. ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วนตามที่สำนักงานฯ กำหนด

รางวัล

1. รางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท จะได้รับพระบรมรูปพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย และใบประกาศเกียรติคุณ 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในแต่ละประเภท จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณ 

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในแต่ละประเภท จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณ