National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2562

รางวัลชนะเลิศ ด้านสื่อ ประเภท สารคดีสั้น (Short Documentary) ประจำปี 2562

โครงการนวัตกรรม
เปลี่ยนเป็น เข้าใจ
ผู้เสนอผลงาน
ศรัณย์
KIDS-KISS STUDIO.Co.Ltd
อีเมล
mr.sarun.somwong@gmail.com
ความเป็นนวัตกรรม

สารคดีสั้นเรื่อง เปลี่ยนเป็น "เข้าใจ" ได้นำเสนอมุมมองปัญหาของระบบการเรียนการสอนที่ไม่สามารถทําให้นักเรียนเข้าใจหรือไม่ทําให้ความสนใจในเนื้อหาหนังสือ รวมถึงวิธีสอนของอาจารย์ที่ไม่เหมาะกับนักเรียน และอีกหลายๆปัญหาที่เป็นปัจจัยให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายผ่านกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และนำเสนอแนวทางที่ใช้หลักการ "เปลี่ยนจากท่องจําเป็นเข้าใจ" โดยใช้นวัตกรรมจากคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม นําเอาหลักการออกแบบ และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นสื่อกลางของการเรียนการสอนระหว่าง นักเรียนและอาจารย์ทดลองใช้จริง จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย และสนุกขึ้น เป้าประสงค์ที่ต้องการนำเสนอระบบการศึกษาว่ามีความสําคัญอย่างไร ข้อเสียที่ควรปรับปรุงของระบบการเรียนการสอนแบบเก่าที่มีปัญหา และการใช้นวัตกรรมมาใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาสังคมที่ก่อให้เกิดประโยชน์สู่สังคมในวงกว้างได้จริง นวัตกรรมองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมในต่างประเทศ
" ได้รับโอกาสในการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมโดยการสนับสนุนด้านเงินทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
" ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิดชูเกียรติผ่านสื่อมวลชน
" ได้รับสิทธิให้ใช้ตราสัญลักษณ์สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ควบคู่กับผลงานที่ได้รับรางวัล เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานเป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ได้รางวัล