Application Form

สมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2563

ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 1 มีนาคมเป็นต้นไป

สมัครที่นี่

กำหนดการ

01
มี.ค.
เปิดรับสมัครส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล
(รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น)
15
พ.ค.
ปิดรับสมัครผลงาน
ส.ค. - ก.ย.
คัดเลือกและตัดสินรางวัล
05
ต.ค.
- ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์
- พิธีมอบรางวัลในวันนวัตกรรมแห่งชาติ

FAQs

เมื่อส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทางออนไลน์ไปแล้ว จะได้รับการยืนยันการส่งผลงานอย่างไร และจะต้องผลงานจริงไปให้ด้วยหรือไม่

ผู้กรอกข้อมูลส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทางออนไลน์ สามารถ login เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสถานะใบสมัครที่ได้บันทึกเข้าสู่ระบบ หากมีสถานะ complete นั้นแสดงว่าใบสมัครของท่านสมบูรณ์พร้อมรอการตรวจพิจารณา หากสถานะ uncomplete ท่านสามารถปรับแก้ไขใบสมัครได้จนกว่าจะสิ้นสุดการรับสมัคร

ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

บุคคลหรือนิติบุคคล ที่มีสิทธิตามกฎหมายในการเป็นเจ้าของผลงานนวัตกรรมอย่างแท้จริง โดยจะต้องแสดงหลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของสิทธิซึ่งมีชื่อปรากฎชัดเจน เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หนังสือรับรองจากหน่วยงาน หนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้ส่งผลงานในนามหน่วยงาน

จำนวนผลงานที่สามารถส่งเข้าร่วมประกวดได้

- ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการออกแบบ ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ด้านสื่อ ประเภทสปอทโฆษณาและสารคดีสั้น ส่งผลงานได้ 1 ผลงานต่อบุคคล/หน่วยงาน
- แต่ละผลงานสามารถเลือกส่งได้เพียงด้านเดียว (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการออกแบบ ด้านสื่อ)
- แต่ละผลงานต้องเลือกส่งได้เพียงประเภทเดียว ในแต่ละด้าน