Application

สมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2561

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ผ่านเว็บไซต์

Register here

กำหนดการ

01
ม.ค.
เปิดรับสมัครส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล
(รับสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์)
31
ก.ค.
ปิดรับสมัครผลงาน
  
ก.ย.
พิจารณาตัดสินรางวัล
05
ต.ค.
- ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์
- พิธีมอบรางวัลในวันนวัตกรรมแห่งชาติ

เกียรติยศแห่งรางวัล

  1. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ
   • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล จะได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัล 200,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล จะได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัล 100,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล จะได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัล 50,000 บาท
   • รางวัลชมเชย 2 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลๆ ละ 25,000 บาท
  2. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม
   • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล จะได้รับโล่ห์รางวัล และเงินรางวัล 200,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล จะได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัล 100,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล จะได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัล 50,000 บาท
   • รางวัลชมเชย 2 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลๆ ละ 25,000 บาท

เกณฑ์การตัดสิน

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานนวัตกรรมที่มีการนำไปใช้จริง หรือจำหน่าย ในเชิงพาณิชย์แล้วเท่านั้น สำหรับโครงการนวัตกรรม/ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/โครงการนำร่องของอาจารย์/นักศึกษา/นักวิจัย/นักประดิษฐ์ ซึ่งยังไม่นำไปใช้จริง หรือยัง ไม่จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ถือว่าไม่อยู่ในขอบเขตของการประกวด โดยมีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

 • ระดับความใหม่ (30 คะแนน)
 • ความคิดสร้างสรรค์ (20 คะแนน)
 • กระบวนการจัดการ (20 คะแนน)
 • ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ / ประโยชน์ด้านสังคม (30 คะแนน)

คณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

 • ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือผู้แทน
 • เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน
 • เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือผู้แทน
 • ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
 • ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ อินทรชูโต
  หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สงวนพงษ์
  นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทย
 • ดร.เรวัต ตันตยานนท์
  ที่ปรึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • นางสุชาดา อิทธิจารุกุล
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 • นายธนบูรณ์ สมบูรณ์
  Founder องค์กรนวัตกรรมสังคม ครีเอทีฟมูฟ
 • นายโยธิน ธรรมจำรัส
  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์
  ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

FAQs

เมื่อส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทางออนไลน์ไปแล้ว จะได้รับการยืนยันการส่งผลงานอย่างไร และจะต้องผลงานจริงไปให้ด้วยหรือไม่

- ผู้กรอกข้อมูลส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทางออนไลน์ สามารถ login เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสถานะใบสมัครที่ได้บันทึกเข้าสู่ระบบ หากมีสถานะ complete นั้นแสดงว่าใบสมัครของท่านสมบูรณ์พร้อมรอการตรวจพิจารณา หากสถานะ uncomplete ท่านสามารถปรับแก้ไขใบสมัครได้จนกว่าจะสิ้นสุดการรับสมัคร
- ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องส่งตัวอย่างผลงานจริงมาให้พิจารณา หรือหากมีขนาดใหญ่สามารถส่งในรูปแบบซีดี
โดยส่งมาที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

“บุคคล นิติบุคคล หน่วยงานของรัฐและเอกชน” ที่มีสิทธิตามกฎหมายในการเป็นเจ้าของผลงานนวัตกรรมอย่างแท้จริง โดยจะต้องแสดงหลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของสิทธิซึ่งมีชื่อปรากฎชัดเจน เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หนังสือรับรองจากหน่วยงาน หนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้ส่งผลงานในนามหน่วยงาน

จำนวนผลงานที่สามารถส่งเข้าร่วมประกวดได้

“บุคคล นิติบุคคล หน่วยงานของรัฐและเอกชน” สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน

แต่ละผลงานสามารถส่งประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติได้กี่ประเภท

การส่งผลงานจะต้องเลือกประเภทที่ต้องการส่งประกวดเพียงประเภทเดียว คือ ด้านเศรษฐกิจ หรือด้านสังคม