Media

คำจำกัดความ/ความหมาย

นวัตกรรมสื่อ เป็นงานสร้างสรรค์สื่อและเนื้อหาโดยใช้วิธีการใหม่ ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ส่งสารและผู้รับสาร ทั้งในระดับบุคคลและสังคม โดยเป็นการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ หรือต่อยอดจากเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีอยู่เดิม มี 4 ประเภทดังนี้

 • เนื้อหาสื่อ (Content)
 • เนื้อหาและการผลิตเนื้อหา หรือการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านต่างๆ โดยสามารถทำให้ผู้รับสารสนใจและนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ และพฤติกรรมหลังจากที่ได้รับข้อมูลนั้นๆ โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริโภคบนโซเชียลมีเดีย (social listening) เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล

 • สื่อมวลชน (Journalist)
 • องค์กรหรือบุคคลที่ผลิตเนื้อหา เผยแพร่เนื้อหาด้านนวัตกรรมสู่พื้นที่สาธารณะ ให้ผู้รับสารเกิดความรู้ความเข้าใจ และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริโภคบนโซเชียลมีเดีย (social listening) เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล

 • สปอตโฆษณา (Advertising Spot)
 • ความยาวไม่เกิน 1 นาที โดยมีเนื้อหาที่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารเป็นหลัก ที่มีเนื้อหากระตุ้นให้ผู้รับสารเกิดการจดจำ เข้าใจ เชื่อถือและปฏิบัติตาม โดยนำเสนอเนื้อหาผ่านสื่อหรือกิจกรรมที่เหมาะสม และมีการวางแผนกำหนดช่วงเวลานำเสนอไว้ล่วงหน้า

 • สารคดีสั้น (Short Documentary)
 • ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยมีเนื้อหาที่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารเป็นหลัก ที่มีเนื้อหาสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงหรือกระบวนการ ที่มุ่งให้ผู้รับสารเกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นจริง โดยนำเสนอด้วยการแสดงหลักฐานและการวิเคราะห์ ไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นหรือเป็นเพียงการรายงานเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง

หัวข้อการประกวด (ประเภทสปอตโฆษณาและสารคดีสั้น)

หัวข้อการประกวดประจำปี 2562 คือ “นวัตกรรมเพื่อสังคม” (Social Innovation) หมายถึง “การประยุกต์ใช้ความคิดใหม่และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่ความเท่าเทียมกันในสังคม ตลอดจนสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม” สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ประกอบด้วยเป้าหมาย (Goals) 17 ข้อ ตามที่องค์การสหประชาชาติกำหนด

 

ผลงานที่ร่วมส่งเข้าประกวดต้องแสดงออกถึงการนำเอานวัตกรรมมาแก้ปัญหาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม หรือ เป็นสื่อที่สร้างความตื่นตัวและความตระหนักในการที่จะนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อนำไปสู่ความเท่าเทียมกันในสังคม ตลอดจนสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม ยกตัวอย่างเช่น

 • Prosperity หรือความเจริญรุ่งเรือง หมายถึง ผลงานสามารถสื่อได้ว่านวัตกรรมเพื่อสังคมถูกไปแก้ปัญหาความยากจนในระดับภูมิภาค นวัตกรรมที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในระดับชุมชน ตลอดจนบทบาทขององค์กรใหญ่ในการปรับรูปแบบการดำเนินงานของฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ให้นำนวัตกรรมเข้าไปร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาความยากจนของชุมชน
 • Healthiness หรือการที่ประชากรมีสุขภาพในอนาคตที่ดี โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง โดยผลงานสามารถนำเสนอให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลรักษาสุขภาพ ตลอดจนการเฝ้าระวังเชิงป้องกัน หรือสะท้อนตัวอย่างความสำเร็จของวิสาหกิจเพื่อสังคมของประเทศไทยที่ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
 • Happiness หรือดัชนีชี้วัดความสุข โดยผลงานที่เข้าร่วมประกวดสามารถสะท้อนปัญหาที่เกิดจากการขยายตัวของสังคมเมือง หรือชุมชน ทั้งในมิติของความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต การท่องเที่ยวชุมชน และมิติด้านสิ่งแวดล้อม และเกิดจากการนำนวัตกรรมเข้าไปแก้ โดยจะมีช่วงเสวนาสำคัญถึงการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมในมิติต่างๆ ตลอดจนโมเดลในการใช้เครื่องมือการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมจากประเทศต่างๆ

ขอบเขตการพิจารณา

รางวัลด้านสื่อเป็นรางวัลที่พิจารณาจากผลงานที่แสดงถึงความสร้างสรรค์ในรูปแบบการสื่อสารและเนื้อหา โดยเจตนารมณ์ของรางวัลเพื่อให้ผู้สมัครสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดผลกระทบหรือทำให้เกิดเปลี่ยนในบุคคลหรือสังคม โดยพิจารณาผลงานที่ขอรับรางวัลตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 • ผลงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • สร้างความตระหนักทางจิตสำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

เกณฑ์การพิจารณารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อ

แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 1. ความเป็นนวัตกรรม
  • ผลงานมีความริเริ่ม พัฒนาจากแนวคิดใหม่
  • ความคิดสร้างสรรค์
  • ความประทับใจและเป็นที่จดจำ
 2. รูปแบบการนำเสนอ
  • การเรียบเรียงเรื่องราวในการนำเสนอ
  • รูปแบบการนำเสนอมีความเข้าใจได้ง่าย
  • ความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา
 3. คุณค่าที่เกิดขึ้น
  • การสร้างแรงบันดาลใจ
  • สร้างความตระหนักต่อจิตสำนึก
  • สร้างค่านิยมที่ดีต่อชุมชนสังคมหรือสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไขการสมัครขอรับรางวัล

คุณสมบัติของผู้สมัคร ประกอบด้วย

 • นิติบุคคล เป็นนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย
 • บุคคลธรรมดา หรือกลุ่มบุคคล เช่น นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจหรือประชาชนทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย

ระดับของรางวัลและรางวัลที่ได้รับ

 • รางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท โดยจะพิจารณาให้แก่ผู้สมัครที่มีผลคะแนนรวมตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป ผู้สมัครที่ชนะรางวัลนี้จะได้รับโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในแต่ละประเภท โดยจะพิจารณาให้แก่ผู้สมัครที่มีผลคะแนนตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป รองลงมาจากรางวัลชนะเลิศ ผู้สมัครที่ชนะรางวัลนี้จะได้รับโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในแต่ละประเภท โดยจะพิจารณาให้แก่ผู้สมัครที่มีผลคะแนนตั้งแต่ 80 คะแนน รองลงมาจากรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผู้สมัครที่ชนะรางวัลนี้จะได้รับโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 25,000 บาท

การพิจารณารางวัลชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศจะมอบให้แก่ผลงานชนะเลิศ ประกอบด้วย

 • ประเภทเนื้อหาสื่อ (Content) จำนวน 1 รางวัล
 • ประเภทสื่อมวลชน (Journalist) จำนวน 1 รางวัล
 • ประเภทสปอตโฆษณา (Advertising Spot) มีคะแนนรวมสูงสุดตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้น ไปจำนวน 1 รางวัล
 • ประเภทสารคดีสั้น (Short Documentary) มีคะแนนรวมสูงสุดตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป จำนวน 1 รางวัล

ทั้งนี้ ผลงานที่มีคะแนนรวมสูงสุดจากประเภทเนื้อหาสื่อและสื่อมวลชน จะได้รับพระบรมรูปพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย จำนวน 1 รางวัล