Media

คำจำกัดความ/ความหมาย

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผลงานนวัตกรรมและบุคคลที่สร้างสรรค์เนื้อหาและวิธีการสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบการสื่อสารใหม่ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. ผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร (Innovation in Media and Communication) เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผลงานที่มีการสร้างเนื้อหา และรูปแบบการสื่อสารใหม่โดยผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสื่อสาร
 2. ผู้สื่อสารนวัตกรรม (Innovation Communicator) เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่ส่งเสริมหรือเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหาและรูปแบบใหม่ในการสื่อสาร ที่สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ทำให้ข้อมูลเข้าถึงผู้รับสารได้เป็นอย่างดี ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง

ขอบเขตการส่งผลงานร่วมประกวด

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร เป็นรางวัลที่พิจารณาจากผลการดำเนินการของผลงานในสร้างสรรค์เนื้อหาและวิธีการสื่อสารรูปแบบใหม่ โดยพิจารณาผลงานที่ขอรับรางวัลตามเงื่อนไข ดังนี้

 1. ต้องเป็นผลงานที่มีความใหม่ในเชิงการสร้างสรรค์เนื้อหาและวิธีการสื่อสารรูปแบบใหม่
 2. ต้องเป็นผลงานที่มีการนำไปใช้จริงแล้ว
 3. ต้องเป็นผลงานที่สร้างให้เกิดคุณค่าเชิงสื่อและการสื่อสารสร้าง

หลักเกณฑ์การพิจารณา

 1. ประเภทผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร
  1. ความเป็นนวัตกรรมในการสื่อสาร
  2. วิธีการหรือความคิดสร้างสรรค์ในผลงาน
  3. เป็นผลงานใหม่หรือเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่เดิม
  4. การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในผลงานและวิธีการ
  5. การสร้างแรงบันดาลใจ
  6. สร้างคุณค่าและการเปลี่ยนแปลงที่ดี
 2. ประเภทผู้สื่อสารนวัตกรรม
  1. เผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
  2. วิธีการหรือความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสาร
  3. มีความต่อเนื่องในการสื่อสารอย่างน้อย 1 ปี
  4. ความนิยมหรือการยอมรับในผู้สื่อสาร
  5. การสร้างแรงบันดาลใจ
  6. เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายเอกชน และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
 2. เป็นหน่วยงานของรัฐทุกประเภท เช่น องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอิสระ
 3. เป็นองค์กรเพื่อสังคมและชุมชน เช่น วิสาหกิจเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน สมาคม สหกรณ์ มูลนิธิหรือองค์กรการกุศล
 4. เป็นบุคคลธรรมดา หรือกลุ่มบุคคล ที่มีสัญชาติไทย
 5. ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วนตามที่สำนักงานฯ กำหนด

รางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท จะได้รับพระบรมรูปพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย ใบประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล 100,000 บาท
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในแต่ละประเภท จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล 50,000 บาท
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในแต่ละประเภท จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล 25,000 บาท