คณะทำงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

c-avatar-1-1.png

นายถาวร โกอุดมวิทย์

อาจารย์
คณะจิตกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

c-avatar-1-2.png

นายพนิต ภู่จินดา

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาวะเมือง
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

c-avatar-1-3.png

ผู้แทน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(องค์การมหาชน)

c-avatar-1-4.png

นายภูมิพันธุ์ บุญญาปะมัย

ประธานกรรมการ
บริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จำกัด

c-avatar-1-5.png

นายกิตติเศรษฐ์ เก่งการค้า

ผู้จัดการศูนย์นวัตกรรม
ด้านการออกแบบอุตสาหกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

c-avatar-2-1.png

นายเอียด จารุรัตน์

กรรมการผู้จัดการ
บริษัทบาธรูม ดีไซน์ จำกัด

c-avatar-2-2.png

นางสาวสายฝน แป้งหอม

ผู้อำนวยการ
กองสิทธิบัตรการออกแบบ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

c-avatar-2-3.png

นายพีรวงศ์ จาตุรงคกุล

ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากร
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการออกแบบบรรจุภัณฑ์

c-avatar-2-4.png

นางสาวกริชผกา บุญเฟื่อง

รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

c-avatar-2-5.png

นางศิรประภา คลาสเซ่น

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)