Economic Contribution

คำจำกัดความ/ความหมาย

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ “ผลงานนวัตกรรม” ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ การบริการใหม่ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ ที่มีคุณค่าเชิงพาณิชย์และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ แบ่งเป็น 3 ประเภทตามขนาดขององค์กร ได้แก่

 1. องค์กรขนาดใหญ่ (Large Organization)
  หมายถึง กิจการในรูปนิติบุคคลที่มีการจ้างงานและรายได้ ดังนี้
  1. ภาคการผลิต การจ้างงานมากกว่า 200 คน หรือรายได้มากกว่า 500 ล้านบาทต่อปี
  2. ภาคการค้าและบริการ การจ้างงานมากกว่า100 คน หรือรายได้มากกว่า 300 ล้านบาทต่อปี
 2. วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprise)
  หมายถึง กิจการในรูปนิติบุคคลที่มีการจ้างงานและรายได้ ดังนี้
  1. ภาคการผลิต การจ้างงานระหว่าง 51-200 คน หรือรายได้มากกว่า 100 ล้าน ถึง 500 ล้านบาทต่อปี
  2. ภาคการค้าและบริการ การจ้างงานระหว่าง 31-100 คน หรือรายได้มากกว่า 50 ล้าน ถึง 300 ล้านบาทต่อปี
 3. วิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจขนาดย่อย (Small and Micro Enterprise)
  1. วิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprise) หมายถึง กิจการในรูปนิติบุคคลที่มีการจ้างงานและรายได้ ดังนี้
   1. ภาคการผลิต การจ้างงานระหว่าง 6-50 คน หรือรายได้มากกว่า 1.8 ล้าน ถึง 100 ล้านบาทต่อปี
   2. ภาคการค้าและบริการ การจ้างงานระหว่าง 6-30 คน หรือรายได้มากกว่า 1.8 ล้าน ถึง 50 ล้านบาทต่อปี
  2. วิสาหกิจขนาดย่อย (Micro Enterprise) หมายถึง กิจการในรูปนิติบุคคลที่มีการจ้างงานและรายได้ ดังนี้
   1. ภาคการผลิต การจ้างงานไม่เกิน 5 คน หรือรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
   2. ภาคการค้าและบริการ การจ้างงานระหว่าง 1-5 คน หรือรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ หากมีกรณีจำนวนการจ้างงานและรายได้เข้าลักษณะของวิสาหกิจต่างกันให้ยึดรายได้เป็นหลักในการพิจารณา (ที่มา: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ปี 2563)

ขอบเขตการส่งผลงานร่วมประกวด

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ เป็นรางวัลที่พิจารณาจากผลการดำเนินการของผลงานที่มีความเป็นนวัตกรรม สามารถสร้างให้เกิดคุณค่าเชิงพาณิชย์และประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยพิจารณาผลงานที่ขอรับรางวัลตามเงื่อนไข ดังนี้

 1. ต้องเป็นผลงานที่มีความใหม่ ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การบริการ หรือรูปแบบธุรกิจ
 2. ต้องเป็นผลงานที่มีการนำไปใช้จริงแล้ว
 3. ต้องเป็นผลงานที่สร้างให้เกิดคุณค่าเชิงพาณิชย์ และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

หลักเกณฑ์การพิจารณา

 1. ความเป็นนวัตกรรมของผลงาน
  1. แนวความคิดในการแก้ปัญหา หรือโอกาสทางธุรกิจ
  2. ความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีหรือรูปแบบธุรกิจของผลงาน
  3. คุณลักษณะเด่นของผลงานนวัตกรรม
 2. กลยุทธ์ธุรกิจนวัตกรรม
  1. กลุ่มตลาดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการเข้าถึงตลาดเป้าหมาย
  2. ขนาดของตลาด และส่วนแบ่งของตลาด
  3. รายได้ที่เกิดขึ้นจากผลงานนวัตกรรม (นับตั้งแต่วันเริ่มจำหน่าย)
 3. ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ
  1. สัดส่วนการใช้วัตถุดิบในประเทศ ลดการนำเข้า/เพิ่มการส่งออก/เพิ่มการจ้างงาน
  2. ก่อให้เกิดเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและขยายห่วงโซ่อุปทานในประเทศ

เงื่อนไขการสมัคร

 1. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ เป็นการเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีผลงาน
  นวัตกรรมที่โดดเด่น ผ่านกระบวนการสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ สำหรับประเภทวิสาหกิจขนาดกลาง และประเภทวิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจขนาดย่อย เป็นการเปิดรับสมัครทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายเอกชน และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
 2. ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วนตามที่สำนักงานฯ กำหนด

รางวัล

 1. ประเภทองค์กรขนาดใหญ่
  1. องค์กรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ จะได้รับพระบรมรูปพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย โล่เชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ
 2. ประเภทวิสาหกิจขนาดกลาง และประเภทวิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจขนาดย่อย
  1. รางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท จะได้รับพระบรมรูปพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย ใบประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล 100,000 บาท
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในแต่ละประเภท จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล 50,000 บาท
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในแต่ละประเภท จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล 25,000 บาท