Design

คำจำกัดความ/ความหมาย

นวัตกรรมด้านการออกแบบ เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการใช้วัสดุและวิธีการที่เหมาะสม ตามแบบแผนและจุดมุ่งหมายที่ต้องการ มี 2 ประเภท ดังนี้

 1. การออกแบบผลิตภัณฑ์
 2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การสร้างสรรค์แบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จับต้องได้ โดยมีความแตกต่างไปจากเดิม หรือไม่คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว ด้วยแนวคิด กระบวนการวิเคราะห์ วิจัย ผสานองค์ประกอบด้านวัสดุ กรรมวิธีการผลิต เพื่อการพัฒนาที่จะก่อประโยชน์สูงสุด และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและผู้ผลิต

 3. การออกแบบบริการ
 4. การออกแบบบริการ หมายถึง กระบวนการการออกแบบให้ความสำคัญกับชุดประสบการณ์อันเป็นส่วนผสมของทั้งสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ สามารถก่อคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภค เมื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการบริการ จะเกิดผลลัพธ์ที่เป็นงานออกแบบระบบหรือการบวนการบางอย่างที่มุ่งหวังจะมอบงานบริการแบบรอบด้านให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค (ที่มา: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

ขอบเขตการพิจารณา

รางวัลด้านการออกแบบเป็นรางวัลที่พิจารณาจากผลงานที่แสดงถึงการสร้างสรรค์งานบริการ หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ในการพัฒนา ต่อยอด โดยเจตนารมณ์ของรางวัลเพื่อให้ผู้ออกแบบสร้างสรรค์รูปแบบการให้ผลิตภัณฑ์/สินค้า/บริการใหม่ๆ ที่สอดคล้องต้องความต้องการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาผลงานที่ขอรับรางวัลตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 • ต้องเป็นผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการ/รูปแบบการดำเนินงาน ที่มีความใหม่
 • ต้องเป็นผลงานที่นำไปใช้แล้วจริง และมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

เกณฑ์การพิจารณารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบ

แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 1. ความเป็นนวัตกรรม
  • ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ
  • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • เป็นการออกแบบที่แตกต่างและดีกว่าสิ่งที่เคยมีมา
  • ใช้เทคโนโลยี วัสดุ แนวทาง หรือกระบวนการใหม่
  • มีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า
 2. คุณค่าที่เกิดขึ้น
  • ประโยชน์การใช้สอยที่ดี สะดวกสบายในการใช้งาน
  • ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
  • การสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิต
 3. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
  • การนำผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์
  • การลดการนำเข้าและเพิ่มการส่งออกไปยังต่างประเทศ
  • คำนึงผลกระทบต่อสังคม
  • คำนึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • การสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน

ระดับของรางวัลและรางวัลที่ได้รับ

 • รางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท โดยจะพิจารณาให้แก่ผู้สมัครที่มีผลคะแนนรวมตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป ผู้สมัครที่ชนะรางวัลนี้จะได้รับโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในแต่ละประเภท โดยจะพิจารณาให้แก่ผู้สมัครที่มีผลคะแนนตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป รองลงมาจากรางวัลชนะเลิศ ผู้สมัครที่ชนะรางวัลนี้จะได้รับโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในแต่ละประเภท โดยจะพิจารณาให้แก่ผู้สมัครที่มีผลคะแนนตั้งแต่ 80 คะแนน รองลงมาจากรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผู้สมัครที่ชนะรางวัลนี้จะได้รับโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 25,000 บาท

การพิจารณารางวัลชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศจะมอบให้แก่ผลงานชนะเลิศที่มีคะแนนรวมสูงสุดตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป ประกอบด้วย

 • ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) จำนวน 1 รางวัล
 • ประเภทการออกแบบบริการ (Service Design) จำนวน 1 รางวัล

ทั้งนี้ ผลงานที่มีคะแนนรวมสูงสุดจากทั้งสองประเภท ซึ่งจะได้รับพระบรมรูปพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย จำนวน 1 รางวัล