Design

คำจำกัดความ/ความหมาย

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผลงานนวัตกรรมในรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือบริการใหม่ ที่นำการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์มาสร้างให้เกิดคุณค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์และบริการ แบ่งเป็น 2 ประเภทตามลักษณะผลงาน ได้แก่

 1. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผลงานที่มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จับต้องได้ โดยมีความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างไปจากเดิม ด้วยแนวคิด กระบวนการวิเคราะห์ วิจัย ผสานองค์ประกอบด้านวัสดุ กรรมวิธีการผลิต เพื่อการพัฒนาที่จะก่อประโยชน์สูงสุด ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและผู้ผลิต ทั้งทางสุนทรียภาพและประโยชน์ใช้สอย
 2. การออกแบบบริการ (Service Design)
  เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผลงานที่มีการออกแบบบริการรูปแบบใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถก่อคุณประโยชน์ทั้งทางสุนทรียภาพและประโยชน์ใช้สอย และเกิดผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

ขอบเขตการส่งผลงานร่วมประกวด

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นรางวัลที่พิจารณาจากผลการดำเนินการของผลงานที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยนำการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์มาสร้างให้เกิดคุณค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยพิจารณาผลงานที่ขอรับรางวัลตามเงื่อนไข ดังนี้

 1. ต้องเป็นผลงานที่มีความใหม่ในเชิงการออกแบบ ทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ
 2. ต้องเป็นผลงานที่มีการนำไปใช้จริงแล้ว
 3. ต้องเป็นผลงานที่สร้างให้เกิดคุณค่าเชิงการออกแบบ และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ หรือสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

หลักเกณฑ์การพิจารณา

 1. ความเป็นนวัตกรรมของผลงาน
  1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  2. ที่มา แนวความคิด ในการออกแบบ
  3. ใช้เทคโนโลยี วัสดุ แนวทาง หรือกระบวนการผลิตใหม่
  4. มีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (สำหรับประเภทออกแบบผลิตภัณฑ์)
  5. มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือจดแจ้งข้อมูลงานทางลิขสิทธิ์ (สำหรับประเภทออกแบบบริการ)
 2. คุณค่าที่เกิดขึ้น
  1. สุนทรียภาพของผลงาน
  2. ผลงานตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค (ประโยชน์การใช้สอยและความสะดวกสบายในการใช้งาน)
  3. ความสามารถในการผลิตได้จริงในราคาที่เหมาะสม/แข่งขันได้
 3. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
  1. การนำผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์
  2. คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  3. การสร้างสุนทรียภาพใหม่ให้แก่สังคม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายเอกชน และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
 2. เป็นหน่วยงานของรัฐทุกประเภท เช่น องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอิสระ
 3. เป็นองค์กรเพื่อสังคมและชุมชน เช่น วิสาหกิจเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน สมาคม สหกรณ์ มูลนิธิหรือองค์กรการกุศล
 4. เป็นบุคคลธรรมดา หรือกลุ่มบุคคล ที่มีสัญชาติไทย
 5. ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วนตามที่สำนักงานฯ กำหนด

รางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท จะได้รับพระบรมรูปพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย ใบประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล 100,000 บาท
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในแต่ละประเภท จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล 50,000 บาท
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในแต่ละประเภท จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล 25,000 บาท