National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2017

รางวัลชมเชย ด้านสังคม ประจำปี 2017

โครงการนวัตกรรม
Teaching literacy in Thai for ethnolinguistic minority children
ผู้เสนอผลงาน
Wanna Tienmee
มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์
ความเป็นนวัตกรรม

ประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรม และกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งมีมากกว่า 70 ภาษาที่ใช้พูดคุยสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่แนวชายแดนของประเทศ ซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ใช้ภาษาแม่ (ภาษาท้องถิ่น) ของตนเอง อาทิเช่น กะเหรี่ยง, ม้ง, ลาหู่, มอญ, ไทยใหญ่, คะฉิ่น, ละเวือะ, เมี่ยน เป็นต้น ความหลายหลายเหล่านี้ถือเป็นเสน่ห์และความมั่งคั่งทางทรัพยากรของประเทศ ท่ามกลางความหลากหลายเหล่านี้ มีเพียงภาษาไทย ภาษาเดียวที่ถูกใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนให้แก่เด็กทุกคนในประเทศ เมื่อเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันเข้าเรียนในระบบโรงเรียนที่ใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอน ภาษาจึงกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการสื่อสารระหว่างครูกับเด็ก เพราะครูและนักเรียนพูดคนละภาษา โดยเฉพาะในวัยเริ่มต้นของการเรียนในโรงเรียน จึงส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็ก ทัศนคติของเด็กต่อการเรียนและตนเอง ทำให้เด็กจำนวนมากไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ ความสามารถในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นมีน้อย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานและเลิกเรียนกลางคันในที่สุด ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กในด้านอื่นๆต่อไป มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กชายขอบภายใต้ชื่อ “การจัดการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน”สำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ห่างไกล โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในพื้นที่และชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์เจ้าของภาษา ซึ่งโครงการฯนี้ได้ดำเนินงานในพื้นที่โรงเรียนนำร่องทั้งสิ้น 7 โรงเรียน ใน 3 กลุ่มภาษาชาติพันธุ์ ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี – ภาษามอญ 2. โรงเรียนบ้านพุย อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ – ภาษากะเหรี่ยงโปว์ 3. โรงเรียนบ้านแม่ลาย อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ – ภาษากะเหรี่ยงโปว์ 4. โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน อ.เทิง จ.เชียงราย – ภาษาม้งขาว 5. โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง อ.เทิง จ.เชียงราย – ภาษาม้งขาว 6. โรงเรียนบ้านห้วยหาน อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย – ภาษาม้งขาว 7. โรงเรียนบ้านห้วยคุ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย – ภาษาม้งขาว ผลจากการดำเนินโครงการคือ เด็กสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้คล่อง ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ยกระดับผลการเรียนรู้ ช่วยให้เด็กมีความสุขในการเรียน ไม่ขาดเรียน รักการอ่าน พูดจาโต้ตอบอย่างมั่นใจและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และวัตนธรรมของตนเอง และในช่วงต้นปี 2557 ได้ขยายโครงการฯไปยังโรงเรียนที่มีความพร้อมดำเนินการโครงการนี้อีก 11 โรงเรียน ซึ่งมีภาษาเพิ่มอีก 3 กลุ่มภาษาชาติพันธุ์ คือ ภาษาลาหู่แดง, ภาษากะเหรี่ยงสกอร์ และภาษาลเวือะ.

ประโยชน์ด้านสังคม

1. การจัดการศึกษาแนวทางนี้ช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน (ใช้ภาษาท้องถิ่นในชุมชน) ให้สามารถเรียนรู้ภาษาไทยได้ด้วยความเข้าใจ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดีและสามารถเรียนรู้วิชาอื่นๆได้เป็นอย่างดีด้วย ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่ด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกล ให้ได้รับสิทธิในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องการศึกษา ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์
2. มีส่วนในการพัฒนาศักยภาพของคนในชาติ สู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป
3. ส่งเสริมการเคารพในความหลากหลายในสังคม เคารพอัตลักษณ์ของตนเองและเคารพความแตกต่างของผู้อื่น และ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของคนในชาติ