National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2013

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคม ประจำปี 2013

โครงการนวัตกรรม
“Autistic Application” สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กออทิสติก
ผู้เสนอผลงาน
นายปรีดิ์ หวังเจริญ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมระดับโลก ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กออทิสติก ที่สอนครบทั้ง 9 ทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดในการใช้ชีวิต ผ่านทาง 3 แอพพลิเคชั่นบน iPad สามารถเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กออทิสติกได้ทุกระดับ ตั้งแต่ High Function, Moderate และ Low Function ปัจจุบันเป็นแอพพิลเคชั่นที่มียอดดาวน์โหลดสูงถึง 280,853 ครั้งทั่งโลกติดอันดับ 1 ของแอพพิเคชั่นในหมวดการศึกษาใน Apple App Store โดยมียอดดาวโหลดมากที่สุดใน 9 ประเทศทั่วโลก อาธิ Saudi Aravia, Qatar, Kuwait, Jordan, United Arab Emirates และติดอันดับ Top Ten Application ในหมวดการศึกษาที่มีคนดาวน์โหลดมากที่สุดใน 25 ประเทศทั่วโลก

ประโยชน์ด้านสังคม

นอกจากช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กออทิสติกได้ในทุกระดับ แอพพลิชั่นนี้ยังไม่เฉพาะเจาะจงแค่ความต้องการของกลุ่มเด็กไทยแต่ยังใช้ได้ดีในประเทศต่างๆ ผลงานของไทยชิ้นนี้จึงนอกจากสามารถลดยอดดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของต่างประเทศที่มีราคาสูงยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเป็นภาษาต่างๆ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย และช่วยสร้างพัฒนาการให้เด็กออทิสติกได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น