National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2013

รางวัลชมเชย ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2013

โครงการนวัตกรรม
จอบหมุนสับกลบใบอ้อยสำหรับรถแทรกเตอร์ขนาดกลาง
ผู้เสนอผลงาน
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมระดับประเทศ ด้านการออกแบบเครื่องมือสำหรับติดพ่วงกับรถแทรกเตอร์ขนาดกลาง 34 และ 50 แรงม้า เพื่อใช้ในการสับกลมใบอ้อยตอซึ่งปัจจุบันส่วนมากใช้วิธีขุดรื้อตออ้อยเพื่อปลูกใหม่และใช้ไฟจุดเผาเมื่อไม่ต้องการใบอ้อย เครื่องมือนี้ออกแบบจอบหมุนให้ใบจอบหมุนเรียงกันเป็นเกลียว เพื่อให้เกิดแรงกระทำกับดินเพียงครั้งเดียวทำให้ใช้กำลังน้อยลง ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และสามารถคลุกเคล้าใบอ้อยกับดินได้ดีกว่า สำหรับรถแทรกเตอร์ขนาด 24 แรงม้า ก็มีการออกแบบอุปกรณ์ติดพ่วงสำหรับทำงานในร่องอ้อยได้โดยไม่ต้องวิ่งคร่อมร่องอ้อย โดยเป็นจอบหมุนสับกลบใบอ้อยและพรวนดินกำจัดวัชพืชที่ทำงานได้ในทุกช่วงการเจริญเติบโตของอ้อย

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

เครื่องมือนี้ช่วยแก้ปัญหาการเกิดไฟไหม้ในอ้อยตอ โดยใบอ้อยที่ถูสับกลบจะกลายเป็นอินทรียวัตถุให้กับแปลงอ้อย ลดการนำเข้าสารเคมีในการกำจัดวัชพืชจากต่างประเทศ เกษตรกรสุขภาพดี คุณภาพของดินมีธาตุอาหารพืชมากขึ้น ซึ่งมีการทดลองพบว่าอ้อยตอ 2 อายุ 4 เดือน ในแปลงที่ใช้เครื่องสับกลบใบอ้อย มีขนาดลำอ้อยใหญ่กว่าถึงร้อยละ 7.01 และความสูงมากกว่าแปลงที่ไม่ไช้เครื่องสับกลบถึงร้อยละ 5.42