National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2013

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2013

โครงการนวัตกรรม
“KoolCapp” นวัตกรรมยาบรรเทาไข้ แก้ร้อนใน
ผู้เสนอผลงาน
บริษัท ซี.เอ.พี.พี. กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมระดับโลก ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสามัญจากตำรับยาแผนโบราณไทยเพื่อบรรเทาไข้ โดยการนำสมุนไพรไทยประกอบด้วย ไกฐน้ำเต้า บอระเพ็ด ผักกาดน้ำ และส้มซ่า มาผ่านกระบวนการทำมาตรฐานและควบคุมคุณภาพของสารสกัดด้วยเทคนิคการใช้ความร้อนสูงภายในระยะเวลาสั้น จึงทำให้สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพไม่เสื่อมสลาย มีคุณสมบัติในการลดไข้ ผลักความร้อน ขับเหงื่อ มีความคงตัวไม่เป็นพิษต่อตับ ได้รับมาตรฐาน GMP และมาตรฐานตามข้อระบุของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกทั้งยังมีการใช้แคปซูลที่ไม่ได้ผลิตจากเจลาติน ทำให้ลดปัญหาในผู้บริโภคที่แพ้ผลิตภัณฑ์จากวัวหรือเจลาติน ถือเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกในรูปแบบทันสมัครที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นยาสามัญแผนโบราณ

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

เป็นการส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อยกระดับการสาธารณสุข ลดปัญหาความเป็นพิษต่อตับของยาแผนปัจจุบันที่ใช้ลดไข้ อาทิ ยาพาราเซตามอล ทำให้ลดค่าใช้จ่างทางสาธารณสุขในภาพรวมของประเทศ อีกทั้งเพื่อการส่งออกและลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาในประเทศ เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน