National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2014

รางวัลชมเชย ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2014

โครงการนวัตกรรม
“Zeta-Technology” นวัตกรรมสารดูดจับชีวพิษเชื้อราปนเปื้อนในวัตถุดิบอาหารสัตว์
ผู้เสนอผลงาน
บริษัท คลีน กรีนเทค จำกัด
ความเป็นนวัตกรรม

นวัตกรรมระดับโลกด้านสารดูดจับสารพิษเชื้อราปนเปื้อนในวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยใช้เทคนิคทางนาโนเทคโนโลยีคัดเลือกชนิดและดัดแปลงโครงสร้างอนุภาคเคลย์ให้เป็นวัสดุนาโนคอมโพสิต ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการดูดจับสารพิษร่วมกับการใช้เอนไซม์ในการเปลี่ยนโครงสร้างสารพิษเชื้อรา โดยกระบวนการตรึงบนอนุภาคเคลย์ ทำให้สามารถออกฤทธิ์เสริมประสิทธิภาพกันได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สามารถดูดจับสารพิษเชื้อราได้ครอบคลุมทุกชนิดที่เป็นปัญหาในการผลิตปศุสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

สารดูดจับสารพิษเชื้อรา (mycotoxin binder) ที่ปนเปื้อนในวัตถุดิบอาหารสัตว์ สามารถลดความสูญเสียให้กับเกษตรกรในภาคการผลิตปศุสัตว์ได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทยนำเข้าผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าวจากต่างประเทศทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นมูลค่าการนำเข้าประมาณ 1,400 ล้านบาท ดังนั้น การพัฒนาสารดูดจับสารพิษเชื้อราโดยผู้ประกอบการไทย จะมีส่วนช่วยลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จากต่างประเทศได้ นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดการจ้างแรงงานในการผลิต ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการใช้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไทยไปโดยพร้อมกัน