National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2014

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2014

โครงการนวัตกรรม
ECARTMAP” ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับร้านค้าอัจฉริยะ
ผู้เสนอผลงาน
บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมระดับโลกด้านบริการระบบซอฟต์แวร์เก็บบันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินซื้อของภายในห้างสรรพสินค้า โดยอาศัยเทคโนโลยีการรู้จำใบหน้าจากภาพกล้องวงจรปิดในการคาดเดาเพศและอายุของลูกค้าที่เดินอยู่ภายในห้าง เทคโนโลยีการนับคนและระบุตำแหน่งคร่าวๆ โดยใช้สัญญาน Wifi เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครื่องคิดเงิน (POS) เพื่อนำเสนอข้อมูลพฤติกรรมการเดินเลือกซื้อของในพื้นที่ห้างในรูปแบบแผนที่ ที่ทำให้ผู้บริหารห้างสามารถนำข้อมูลไปใช้ในด้านการตลาดได้

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

เป็นเครื่องมือช่วยในการปรับกลยุทธ์ในการขาย สินค้าในห้างสรรพสินค้า เพื่อให้ตรงกับความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มยอดขายสินค้า และส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วขึ้น ก่อให้เกิดการว่าจ้างงาน และมีผลช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจซอฟต์แวร์ไทย