National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2014

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2014

โครงการนวัตกรรม
“AOM-SIN” แร่ธาตุอาหารเสริมระดับนาโนที่ออกฤทธิ์เป็นยาและวัคซีนสำหรับพืช
ผู้เสนอผลงาน
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ในระบบการปลูกพืช โดยการใช้สาร Functional Activated Nano Vacc-Fertiliceutical for plant ซึ่งประกอบด้วยสาร 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่เป็น Stimulant หรือ Elicitor และกลุ่มที่เป็น Precursor เพื่อกระตุ้นและเหนี่ยวนำให้พืชเกิดกระบวนการสร้างภูมิต้านทานขึ้นจากภายใน (Plant immune) ซึ่งจะเกิดการป้องกันการเข้าทำลายของโรค แมลง และสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ส่งเสริมให้พืชมีปริมาณและคุณภาพผลผลิตเพิ่มมากขึ้น สามารถควบคุมคุณภาพได้มาตรฐานในการส่งออก

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

เป็นนวัตกรรมที่สามารถช่วยให้เกษตรกรมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นจากการลดใช้สารเคมีกำจัดโรคและแมลง ลดการปนเปื้อนของสารเคมี รวมถึงโลหะหนัก ในสิ่งแวดล้อมและผลผลิต ที่สำคัญช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรจากการที่ประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้น และสามารถเพิ่มช่องทางทางด้านการตลาด และมูลค่าของผลผลิตได้มากขึ้นจากการที่ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพและสารสำคัญที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิม