National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2014

รางวัลชมเชย ด้านสังคม ประจำปี 2014

โครงการนวัตกรรม
“Dinsow Mini” หุ่นยนต์บริการดูแลผู้สูงวัย
ผู้เสนอผลงาน
นายเฉลิมพล ปุณโณทก
บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ช่วยดูแลผู้สูงอายุ เป็นการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาผนึกบนอุปกรณ์เดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ดูแลผู้สูงอายุ สามารถควบคุมและสั่งการจากอุปรกรณ์สื่อสารไร้สายและการสัมผัสหน้าจอมอนิเตอร์ มีการออกแบบซอฟท์แวร์ให้มีฟังก์ชันในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น เตือนการรับประทานยา ฟังธรรม ชมวิดีโอออกกำลังกาย ฯลฯ รวมถึงมีเทคโนโลยีในการตรวจจับการเดิน การหกล้มของผู้สูงอายุ และมีระบบโทรศัพท์ฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาล ญาติใกล้ชิดและแพทย์ผู้ดูแล ซึ่งจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยดูแลให้ผู้สูงอายุรู้สึกปลอดภัยและไม่เหงา

ประโยชน์ด้านสังคม

เป็นการยกระดับความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น รู้สึกปลอดภัยและได้ใกล้ชิดลูกหลานมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย ในด้านการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ในอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีไร้สาย จะสามารถเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์ได้ ซึ่งจะทำให้สามารถขยายการบริการไปได้อีกในวงกว้าง บุคลากรด้านสาธารณสุขจะทำงานได้มากขึ้น เช่น ตรวจเยี่ยมได้มากขึ้น เตรียมการรักษาพยาบาลได้ล่วงหน้าและรวดเร็วมากขึ้น ลดระยะเวลาการเดินทาง