National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2014

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคม ประจำปี 2014

โครงการนวัตกรรม
Nasoform” อุปกรณ์ควบคุมรูปทรงจมูก
ผู้เสนอผลงาน
ผศ.ทพญ.ดร.พนารัตน์ ขอดแก้ว นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน ผศ.พญ.วิมล ศิริมหาราช
ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ค้ำยันจมูกหลังการผ่าตัดแก้ไขเด็กปากแหว่ง เพดานโหว่ โดยใช้ลวดสเตนเลสขึ้นรูปโครงยึดและใช้อะคริลิกทางการแพทย์มาช่วยเป็นตัวค้ำยันโครงจมูก ไม่ให้โครงจมูกทรุดตัวหลังการผ่าตัด ซึ่งจะทำให้จมูกผิดรูปและเกิดปัญหาทางเดินหายใจและต้องผ่าตัดแก้ไขซ้ำ โดยมีการออกแบบเป็น 3 ขนาดตามอายุของผู้ป่วย ตั้งแต่ 3 เดือนถึง 5 ปี การออกแบบสำหรับใช้งานต้องทำงานร่วมกันระหว่างศัลยแพทย์ผู้ผ่าตัดและทันตแพทย์ โดยผู้ป่วยต้องสวมใส่หลังการผ่าตัดประมาณ 6 เดือน

ประโยชน์ด้านสังคม

ช่วยลดค่าใช้จ่ายและจำนวนครั้ง ในการผ่าตัดแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ อีกทั้งเป็นการลดปัญหาด้านจิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ ของผู้ป่วยและครอบครัว โดยสามารถดำเนินการแก้ไขโครงจมูกได้ตั้งแต่การผ่าตัดในครั้งแรกเมื่ออายุ 3 เดือนละไม่ต้องรอจนอายุ 5 ขวบจึงจะมาแก้ไขโครงจมูกเหมือนที่ดำเนินการอยู่ปัจจุบัน