National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2011

รางวัลชมเชย ด้านสังคม ประจำปี 2011

โครงการนวัตกรรม
“P’PET” เครื่องรับซื้อขวดพลาสติกรีไซเคิล
ผู้เสนอผลงาน
นายอังกูร บุรินทรชาติ
บริษัท แอสซีส ครีเอชั่น จำกัด
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์เครื่องรับซื้อขวดพลาสติกรีไซเคิล และการบริการรับซื้อขวดพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิล โดยการออกแบบที่เหมาะสมกับพฤติกรรมเพื่อการใช้งานของคนไทย รวมถึงมีระบบออนไลน์เชื่อมต่อระหว่างศูนย์ควบคุมและตัวเครื่องเพื่อจัดการทั้งด้านราคาการรับซื้อในแต่ละวัน การขนส่งขยะรีไซเคิล การเติมเงิน การดูแลรักษาป้องกันตัวเครื่อง รวมทั้งข้อมูลสมาชิก ข้อมูลผู้ผลิตเครื่องดื่มแบรนด์ต่างๆ และข้อมูลขวดพลาสติกรีไซเคิล

ประโยชน์ด้านสังคม

นวัตกรรมเครื่องรับซื้อขวดพลาสติกรีไซเคิล (พี่เพ็ท) สามารถช่วยให้สังคมและประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขว้างขวดพลาสติกบรรจุน้ำดื่มจนก่อให้เกิดเป็นมลภาวะต่อสังคม อีกทั้งยังสามารถลดปัญหาขยะล้นเมือง ลดภาระการจัดเก็บขยะของรัฐ อันเป็น
การนำวัตถุดิบมาใช้ใหม่ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และยังเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการคัดแยกขยะของสังคมไทย