National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2010

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านสังคม ประจำปี 2010

โครงการนวัตกรรม
“Hospital OS” Open Source Health Information System
ผู้เสนอผลงาน
บริษัท โอเพน ซอร์ส เทคโนโลยี จำกัด
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ด้วยระบบซอฟต์แวร์ Hospital OS ที่ให้บริการโดยผู้ใช้งานไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และมีการเปิดเผยต้นฉบับรหัสซอฟต์แวร์เพื่อให้สาธารณชนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างต่อเนื่อง จนทำให้เกิดเป็นระบบสารสนเทศทางการแพทย์ (Health Information System) ที่พัฒนาขึ้นโดยคนไทย เกิดการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศในการให้บริการทางการแพทย์ในระดับชุมชนหรือสถานพยาบาลขนาดเล็กให้สามารถสื่อสารข้อมูลกับสถานพยาบาลขนาดใหญ่ในกรณีที่ต้องมีการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาเพิ่มเติมในสถานที่ที่มีบุคลากรหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับที่สูงขึ้น

ประโยชน์ด้านสังคม

“Hospital OS” สามารถทดแทนการนำเข้าระบบจากต่างประเทศซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 40 ล้านบาท เพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากร Non-IT ในโรงพยาบาลขนาดเล็กหรือชุมชนให้สามารถวางแผนสาธารณสุขได้อย่างแม่นยำและตรงกับปัญหามากขึ้น ทั้งนี้ยังสามารถใช้ข้อมูลในการวางแผนป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษา เช่น การวางแผนการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มที่มีความจำเป็นสูง ในระดับชุมชน สามารถใช้ข้อมูลเพื่อลดการกระจายของโรคระบาด และลดจำนวนผู้ป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชน