National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2009

รางวัลชมเชย ด้านสังคม ประจำปี 2009

โครงการนวัตกรรม
“CU-DETECT” Novel 2009 H1N1 human influenza A detection kit
ผู้เสนอผลงาน
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์น้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจไวรัสไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่มีองค์ประกอบของสารเคมีครบภายในชุด รวมถึงชุดควบคุม ชุดไพร์เมอร์ และชุดแสดงผล ซึ่งให้ผลการตรวจที่แม่นยำภายใน 30 นาที เทียบได้กับผลการตรวจด้วยเทคนิค Real time PCR ถือเป็นชุดตรวจสำเร็จรูปที่ช่วยลดการพึ่งพาอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ และสามารถทดสอบได้แม้อยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านเครื่องมือและบุคลากร จึงทำให้ชุดตรวจนี้มีต้นทุนในการตรวจวิเคราะห์ต่ำ และช่วยลดการพึ่งพาน้ำยาตรวจราคาแพงจากต่างประเทศซึ่งต้องพึ่งพาห้องปฏิบัติการและใช้เวลาในการทดสอบนาน

ประโยชน์ด้านสังคม

“CU-DETECT” ชุดตรวจสำเร็จรูปสำหรับตรวจไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 สามารถนำไปใช้ในการสนับสนุนภารกิจการตรวจคัดกรองกลุ่มตัวอย่างจำนวนมาก แม้ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านเครื่องมือเพื่อลดความกังวลทางจิตวิทยาในคนไข้อันเนื่องจากการรอผลการตรวจวิเคราะห์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยและการสั่งจ่ายยาโอเซลทามิเวีย (Oseltamivir) ซึ่งส่งผลดีต่อการสาธารณสุขของประเทศ ค่าใช้จ่ายในการตรวจประมาณ 500 บาทต่อครั้ง จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการจัดซื้อน้ำยาสำเร็จรูปจากต่างประเทศที่ราคาสูงกว่าถึง 7 เท่า ทั้งนี้ ยังสามารถนำองค์ความรู้ของคนไทยไปปรับใช้เพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำในอนาคต