National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2007

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคม ประจำปี 2007

โครงการนวัตกรรม
Work Based Learning
ผู้เสนอผลงาน
Mr. Korsak Chairasmisak
โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยยึดหลัก work base learning เพื่อให้เด็กมีความรู้ความสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง พร้อมทั้ง ใช้ระบบ mindset development เพื่อพัฒนาเด็กให้มีเจตคติและทัศนคติที่ดีในการทำงาน

ประโยชน์ด้านสังคม

จากการดำเนินงานของโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์อีก 20 แห่ง ได้ส่งผลประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับบุคคล บริษัท ชุมชน จนถึงระดับชาติ ส่งผลประโยชน์ในด้านสังคมและประเทศชาติ สามารถสร้างคนดีที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างศักยภาพการแข่งขัน และเป็นต้นแบบการเรียนการสอนแบบทวิภาคีในด้านการศึกษา ในส่วนของผู้ปกครองไม่ต้องรับภาระค่าเล่าเรียน และด้านผู้ประกอบการสามารถพัฒนาบุคลากรได้อย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณน้อย