National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2007

รางวัลชมเชย ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2007

โครงการนวัตกรรม
Nile Tilapia Fish Skin Leather Products
ผู้เสนอผลงาน
Mr. Pongsaton Rujira (Managing Director)
จีราด้า เลเธอร์ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับโลกโดยการนำหนังจากปลานิลมาผ่านกระบวนการฟอก ย้อมสี และการเคลือบผิว จนได้หนังปลานิลฟอกที่มีความเหนียวและยืดหยุ่น เหมาะสมในการนำไปใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

ปัจจุบันทางโรงงานมีกำลังการผลิตหนังปลานิลสด 100,000 ชิ้นต่อวัน จากการแล่เนื้อปลานิลวันละ 50,000 ตัว สามารถลดปริมาณของเสียและค่าใช้จ่ายในการกำจัดหนังปลาสดเหลือทิ้ง และสร้างมูลค่าเพิ่มของหนังปลานิลที่จะนำไปทิ้งหรือนำไปทอดกรอบขาย จากปกติราคา 2.5 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งในน้ำหนักดังกล่าวเฉลี่ยแล้วมีประมาณ 25 แผ่น เมื่อนำมาฟอกย้อมแล้วสามารถขายได้ในราคาแผ่นละ 25-30 บาท หรือคิดเป็น 600-900 บาทต่อกิโลกรัม และขายในต่างประเทศได้แผ่นละประมาณ 40-45 บาท หรือประมาณ 1,000-1,200 บาทต่อกิโลกรัม และยังสามารถเพิ่มมูลค่าได้อีกหลายเท่าเมื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหนังต่างๆ