รางวัลนวัตกรรมทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย

NATIONAL INNOVATION AWARDS

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549 เห็นชอบตามกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม

เปิดรับสมัครผลงาน
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 เมษายน 2563

ผ่านทางเว็บไซต์

About

NATIONAL INNOVATION AWARD

"Innovation" is resulting from the use of knowledge and creativity that benefit the economy and society.

Read More

Support by NIAWARDS : National Innovation Awards

Apply Now

NATIONAL INNOVATION AWARDS 2020

Submission from
1 April - 30 June 2020

Register Here
+

Submission Manual

NATIONAL INNOVATION AWARDS 2020

WINNER Design

WINNER Media

WINNER INNOVATIVE ORGANIZATION